Γιώργος Χαραλαμπίδης & Σια Δ.Ε.Π.Ε.

Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου 15 | 3106 | Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού