Michalis Dimitriou ( butchery )

21, Mnasiadou | 1065 | Nicosia | Nicosia Region