SDT Ioannides Bros ( supermarket )

22, Spetson | 1082 | Nicosia | Nicosia Region